GDPR

Vážené klientky/ klienti,

V súlade s novým nariadením Európskej únie (2016/679 GDPR), ktoré sa zaoberá spracovaním osobných údajov fyzických osôb a nastavuje pravidlá pre ich spracovanie Vám dávam na známosť, že s Vašimi údajmi narábam v prvom rade s veľkou úctou a tiež podľa legislatívy.

Informácie pre Vás:

Aké máte podľa Nariadenia (EÚ) práva?

Právo na výmaz (zabudnutie) – vaše osobné údaje budú vymazané s výnimkou údajov nevyhnutných pre plnenie právnej povinnosti, údajov nevyhnutných pre obhajobu právnych nárokov či údajov nevyhnutných pre ochranu verejných záujmov.

Právo na prístup (zoznámenie sa s údajmi, ktoré o vás mám) – pokiaľ o to požiadate, môže vám byť poskytnutý prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávam. Bude vám poskytnutá kópia všetkých osobných údajov, ktoré o Vás vediem, s výnimkou môjho duševného vlastníctva alebo môjho obchodného tajomstva a ďalej prípadov, keď by mohlo dôjsť k odovzdaniu osobných údajov iných osôb.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov – môžete kedykoľvek vzniesť námietku, ktorá bude prerokovaná zodpovedajúcim spôsobom tak, aby nedošlo k poškodeniu vašich záujmov.

Právo na prenesenie osobných údajov – pokiaľ ste mi poskytli svoje osobné údaje na základe zmluvy alebo súhlasu, budú vám vaše osobné údaje vyexportované v štruktúrovanom, bežne používanom elektronickom formáte tak, aby ste si ich mohli preniesť k tretej strane.

Právo žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania – ak máte pochybnosť o správnosti automatizovaného rozhodovania na základe vami poskytnutých osobných údajov, zaistíme vykonanie rozhodnutia oprávnenou rolou.

Právo aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby Vám ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu – zaistím aktualizáciu vašich osobných údajov na základe vášho podnetu.

Prístup k vašim osobným údajom mám iba ja. Vaše osobné údaje nie sú a nebudú odovzdávané tretej strane (okrem zákonných dôvodov) a sú v mojom systéme a procesoch chránené ako dáta s klasifikáciou dôverné, tzn. sú implementované ďalšie technické a administratívne opatrenie pre ich zabezpečenie.

Na aký účel vaše osobné údaje spracovávam?

Vaše osobné údaje môžem spracovávať s cieľom oboznamovania Vás o novinkách, zľavách a akciách . Získavam od Vás všeobecné osobné údaje, a to údaje identifikačné a adresné, ktorými sú meno a priezvisko, telefónny kontakt a e-mailový kontakt, ktorý mi umožňuje plniť obchodno-zmluvný vzťah.

Osobné údaje identifikačné a adresné uchovávam v kmeňových záznamoch počas plnenia zmluvy a po ukončení zmluvného vzťahu v čase, ktorý mi určuje platná legislatíva.

Vaše osobné údaje neposkytujem tretím stranám. 

Pokiaľ chcete so mnou naďalej ostať v kontakte, nemusíte robiť nič. Zatiaľ posielam informačné maily len cez facebook, kde sa môžete kedykoľvek odhlásiť zo sledovania mojej stránky.

Na záver Vás chcem ubezpečiť, že osobné údaje sú u mňa v bezpečí a správam sa k nim tak, ako by som chcela, aby sa k mojim osobným údajom správali ostatní.

S úctou,

Martina

Menu